Inleiding

Dit privacybeleid is van toepassing op Ontex BVBA, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Genthof 5, 9255 Buggenhout, België, en geregistreerd in het register van rechtspersonen (KBO) onder nummer 0419.457.296, en zijn Gelieerde Ondernemingen* (hierna “Ontex”) die de persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) van een bezoeker (“Bezoeker”) van deze website (de “Site”) die via deze Site wordt verzameld, controleert en gebruikt. Als de Bezoeker ervoor kiest om zich te registreren of Persoonsgegevens aan deze Site te verstrekken, stemt de Bezoeker in met het gebruik van dergelijke Persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. Houd er rekening mee dat deze Site links bevat naar andere websites die niet door Ontex worden beheerd, waarvoor Ontex niet verantwoordelijk is en die niet worden beheerst door dit privacybeleid. U dient de website van de desbetreffende derde partij en relevante privacyverklaringen te controleren voor meer informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Ontex behoudt zich het recht voor dit privacybeleid op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen of aan te passen. Het herziene privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de Site vanaf de datum van publicatie van het herziene privacybeleid op de Site. Elke Bezoeker moet dit privacybeleid regelmatig controleren om vertrouwd te zijn met de nieuwste versie.

*Gelieerde ondernemingen betekent elk bedrijf gecontroleerd door, controlerend of onder gezamenlijke controle van Ontex BVBA, waarbij controle betekent het bezit van ten minste 50% van de aandelen. U kunt toegang krijgen tot de lijst van alle Ontex-entiteiten in ons jaarverslag op onze website ontex.com.

Verzameling van Persoonsgegevens

De Bezoeker hoeft geen Persoonsgegevens in te dienen om deze Site te gebruiken. Deze site verzamelt alleen persoonlijk identificeerbare informatie die specifiek en vrijwillig door Bezoekers wordt verstrekt. Dergelijke Persoonsgegevens kunnen bestaan ​​uit, maar zijn niet beperkt tot, de naam, het e-mailadres, telefoonnummer, land en profiel van de Bezoeker.

Ontex’ basis voor het verzamelen van Persoonsgegevens is afhankelijk van het doel van het verzamelen en dus: (i) rechtmatig belang om ervoor te zorgen dat deze Site functioneert en dat we deze Site en uw Persoonsgegevens beschermen tegen ongeoorloofde toegang, (ii) uitvoering van een contract in het geval u klant bent die informatie over een bestelling of over onze producten plaatst of vraagt en (iii) toestemming indien wettelijk vereist, zoals bijvoorbeeld voor het verzenden van direct marketing.

De Persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn die nodig is om te reageren op uw vraag, of om ons contract met u uit te voeren, voor het geval u klant bent, plus de wettelijke termijn om Persoonsgegevens te bewaren.

Gebruik van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen voor beperkte doeleinden gebruikt:

  • Wanneer de Bezoeker zich registreert bij deze Site om toegang te krijgen tot specifieke inhoud of toekomstige berichten over Ontex op te vragen, kan Ontex de door Bezoeker verstrekte Persoonsgegevens gebruiken om een ​​persoonlijk profiel aan te maken om het antwoord van Ontex op verdere verzoeken of vragen aan te passen.
  • Ontex kan de Persoonsgegevens ook gebruiken om de bezoekerservaring op de Site aan te passen. Wanneer de Bezoeker ervoor kiest om zich online te registreren voor een Ontex event, zal Ontex de door Bezoeker verstrekte Persoonsgegevens gebruiken om te reageren op de Bezoeker.
  • Ontex zal ervoor zorgen dat marketingactiviteiten in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving en heeft procedures geïmplementeerd om de noodzakelijke toestemmingen te verkrijgen voordat het e-mailadres van de Bezoeker met informatie over Ontex-aanbiedingen wordt verzonden. Bezoeker kan te allen tijde verzoeken dat Ontex stopt met het sturen van zijn / haar materiaal.

Openbaarmaking van Persoonsgegevens aan derden

Hoewel Ontex Persoonsgegevens van bezoekers kan verstrekken aan serviceproviders die namens hem informatie verwerken, zal Ontex de Persoonsgegevens niet delen met derden voor secundaire of niet-verwante doeleinden, tenzij op het moment van verzamelen anders wordt vermeld.

Dit kan overdrachten buiten de Europese Economische Ruimte omvatten, inclusief in landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als in de Europese Economische Ruimte. Ontex heeft passende voorzorgsmaatregelen genomen en zal dit blijven treffen, zodat Persoonsgegevens onderworpen blijven aan een passend beschermingsniveau in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voor de bovengenoemde doeleinden. Deze omvatten het implementeren van de EU Modelclausules, het verplicht stellen van derden om gepaste bescherming te hebben, firewalls, wachtwoorden, etc. Door Persoonsgegevens aan Ontex te verstrekken via deze Site, stemt u in met dergelijke overdrachten.

In voorkomend geval kunnen Persoonsgegevens aan rechtshandhavingsinstanties, regelgevende of andere overheidsinstanties of derde partijen worden bekendgemaakt indien dit noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen of verzoeken of voor de hierboven aangegeven doeleinden.

Toegang tot Persoonsgegevens

Ontex is toegewijd om redelijke toegang te bieden aan Bezoekers die de Persoonsgegevens die zijn bewaard willen bekijken wanneer ze zich registreren op deze Site en eventuele onnauwkeurigheden corrigeren. Bezoekers die ervoor kiezen zich te registreren, kunnen op elk gewenst moment toegang krijgen tot hun bezoekersprofiel, hun Persoonsgegevens corrigeren en bijwerken of zich afmelden. Als de Site Bezoekers niet toestaat om hun profiel te openen en bij te werken of als Bezoekers problemen ondervinden bij de toegang tot hun profielen, of een kopie van hun Persoonsgegevens willen aanvragen, moeten ze contact opnemen met Ontex via de Contact sectie op deze Site. In alle gevallen behandelt Ontex verzoeken om toegang tot Persoonsgegevens of het wijzigen van Persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke wettelijke vereisten.

Uw rechten als betrokkene

Als Bezoeker heeft u het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens zoals hierboven beschreven. U hebt ook het recht om te verzoeken dat uw Persoonsgegevens worden gecorrigeerd, beperkt of verwijderd en u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Persoonsgegevens die door u aan Ontex zijn doorgegeven, kunnen worden opgevraagd in een machine leesbaar formaat. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen als u van mening bent dat uw Persoonsgegevens niet op passende wijze door Ontex worden afgehandeld. Ontex’ leidende toezichthoudende autoriteit is de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, waarmee u in dergelijke gevallen contact kunt opnemen. Ontex hecht grote waarde aan uw privacy en verzoekt u vriendelijk om voor vragen of opmerkingen over het gebruik van uw Persoonsgegevens contact met ons op te nemen via de Contact sectie op deze Site.

Informatiebeveiliging

Ontex beschikt over conforme technische en operationele beveiligingsnormen om alle Persoonsgegevens die door bezoekers worden verstrekt tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging te beschermen.

Children’s privacy protection

Ontex understands the importance of protecting children’s privacy in the interactive online world. This Site covered by this privacy policy is not designed for or intentionally targeted at children 13 years of age or younger. It is not Ontex’ policy to intentionally collect or maintain personal data about anyone under the age of 13.

Bescherming van de privacy van kinderen

Ontex begrijpt het belang van het beschermen van de privacy van kinderen in de interactieve online wereld. Deze Site waarop dit privacybeleid van toepassing is, is niet bedoeld voor of opzettelijk gericht op kinderen van 13 jaar of jonger. Het is niet het beleid van Ontex om opzettelijk persoonlijke gegevens te verzamelen of te bewaren over iemand jonger dan 13 jaar.

Beperking van aansprakelijkheid

Ontex neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de Bezoeker gecommuniceerde Persoonsgegevens te waarborgen. Elke Bezoeker erkent echter dat het verzenden van Persoonsgegevens via internet nooit zonder risico is. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, gaat de Bezoeker ermee akkoord dat alle mogelijke directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een onrechtmatig of onrechtmatig gebruik van zijn of haar Persoonsgegevens door derden die hiervoor geen toestemming hebben, kan nooit worden toegewezen aan of verhaald op Ontex.

Sociale media en netwerken

Wanneer u de knoppen Facebook en/of YouTube gebruikt, worden Persoonsgegevens met betrekking tot uw identificatie automatisch doorgegeven aan deze sociale netwerken. U hebt ook de mogelijkheid om informatie of inhoud van deze Site te delen op sociale netwerken. Dit gebruik wordt bepaald door de gebruiksvoorwaarden van het genoemde sociale netwerk dat we u uitnodigen om te raadplegen.

Google reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google Inc. (Google) om uw inzendingen via indieningsformulieren op deze site te beschermen. Deze plugin controleert of u een persoon bent om te voorkomen dat bepaalde websitefuncties misbruikt worden door spam-bots. Deze plugin query omvat de verzending van het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de Google reCAPTCHA-service. Voor dit doel zal uw input worden gecommuniceerd naar en gebruikt worden door Google. Uw IP-adres wordt echter vooraf door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort en is als zodanig geanonimiseerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een volledig IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar worden ingekort. In opdracht van de verantwoordelijke van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het door reCaptcha opgegeven IP-adres van uw browser wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Het verzamelen van deze gegevens is onderworpen aan de regels voor gegevensbescherming van Google (Google Inc.). Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl 

Door gebruik te maken van de dienst reCAPTCHA geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Contact

Vragen, feedback, zorgen over dit privacybeleid kunnen aan ons worden gericht via de Contact sectie op deze Site.

Last update: 23/09/2020